Page Time: 0.1069s

Memory: 7.1087 MB (Peak: 7.4159 MB)

Queries (14, time: 0.0052s, 4.8%)

 1. 
  SELECT data_key, data_value
  
  FROM xf_data_registry
  
  WHERE data_key IN ('options', 'languages', 'contentTypes', 'codeEventListeners', 'deferredRun', 'simpleCache', 'addOns', 'defaultStyleProperties', 'routeFiltersIn', 'routeFiltersOut', 'routesPublic', 'nodeTypes', 'bannedIps', 'discouragedIps', 'styles', 'displayStyles', 'userBanners', 'smilies', 'bbCode', 'threadPrefixes', 'userTitleLadder', 'reportCounts', 'moderationCounts', 'userModerationCounts', 'notices', 'userFieldsInfo')
  Run Time: 0.000396
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryALLPRIMARY   37Using where
 2. 
  SELECT data_key, data_value
  
  FROM xf_data_registry
  
  WHERE data_key IN ('brListenerClasses', 'brBriviumAddOns')
  Run Time: 0.000105
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 2Using index condition
 3. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000106
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 4. SELECT thread.*
  	,
  		user.gender, user.avatar_date, user.gravatar,
  		NULL AS thread_read_date,
  		0 AS thread_reply_banned,
  		0 AS thread_is_watched,
  		'' AS draft_message, NULL AS draft_extra
  FROM xf_thread AS thread
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE thread.thread_id = ?
  Params: 8505
  Run Time: 0.000384
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuserconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 5. SELECT node.*, forum.*
  	,
  	permission.cache_value AS node_permission_cache,
  		NULL AS forum_read_date
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  	LEFT JOIN xf_permission_cache_content AS permission
  		ON (permission.permission_combination_id = 1
  			AND permission.content_type = 'node'
  			AND permission.content_id = forum.node_id)
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 36
  Run Time: 0.000224
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEpermissionconstPRIMARYPRIMARY35const,const,const1 
 6. 
  SELECT post.*
  
  	,
  
  		bb_code_parse_cache.parse_tree AS message_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS message_cache_version,
  
  		user.*, IF(user.username IS NULL, post.username, user.username) AS username,
  
  		user_profile.*,
  
  		user_privacy.*,
  
  		signature_parse_cache.parse_tree AS signature_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS signature_cache_version,
  
  		session_activity.view_date AS last_view_date,
  
  		0 AS like_date
  
  FROM xf_post AS post
  
  
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS bb_code_parse_cache ON
  
  			(bb_code_parse_cache.content_type = 'post' AND bb_code_parse_cache.content_id = post.post_id)
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  
  			(user.user_id = post.user_id)
  
  		LEFT JOIN xf_user_profile AS user_profile ON
  
  			(user_profile.user_id = post.user_id)
  
  		LEFT JOIN xf_user_privacy AS user_privacy ON
  
  			(user_privacy.user_id = post.user_id)
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS signature_parse_cache ON
  
  			(signature_parse_cache.content_type = 'signature' AND signature_parse_cache.content_id = post.user_id)
  
  		LEFT JOIN xf_session_activity AS session_activity ON
  
  			(post.user_id > 0 AND session_activity.user_id = post.user_id)
  
  WHERE post.thread_id = ?
  
  	 AND (post.position >= 0 AND post.position < 20) 
  
  	AND (post.message_state IN ('visible'))
  
  ORDER BY post.position ASC, post.post_date ASC
  Params: 8505
  Run Time: 0.001193
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEpostrefthread_id_post_date,thread_id_positionthread_id_post_date4const1Using where; Using filesort
  SIMPLEbb_code_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,tugrghshosting_diendanduoc.post.post_id1Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id1 
  SIMPLEuser_profileeq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id1 
  SIMPLEuser_privacyeq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id1 
  SIMPLEsignature_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id1Using where
  SIMPLEsession_activityrefPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id9Using where
 7. INSERT DELAYED INTO xf_thread_view
  	(thread_id)
  VALUES
  	(?)
  Params: 8505
  Run Time: 0.000142
 8. INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?, ?, ?)
  Params: 70acc4d63c52a3e9ebfa93adc06375ab, , 1603972828
  Run Time: 0.000212
 9. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date, robot_key)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date),
  	robot_key = VALUES(robot_key)
  Params: 0, , , XenForo_ControllerPublic_Thread, Index, valid, thread_id=8505, 1603969228,
  Run Time: 0.000177
 10. 
  INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 9103, a:3:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:3:{i:0;s:94:"Rạn da ở đỏ khi tăng cân đang là tình trạng rất phổ biến hiện nay. Nên ";i:1;a:4:{s:3:"tag";s:3:"url";s:6:"option";s:53:"https://dieutriranda.net/dieu-tri-ran-da-do-tang-can/";s:8:"original";a:2:{i:0;s:61:"[URL='https://dieutriranda.net/dieu-tri-ran-da-do-tang-can/']";i:1;s:6:"[/URL]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:25:"trị rạn da tăng cân";}}i:2;s:133:" bằng phương pháp nào? Hãy tìm hiểu bài viết dưới đây để có cách ngăn ngừa và điều trị tốt nhất.";}}i:1;s:1:" ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:16:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=4]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:59:"I. RẠN DA ĐỎ KHI TĂNG CÂN CÓ TRỊ ĐƯỢC KHÔNG?";}}}}i:1;s:320:" Khi bạn tăng cân, kích thước cơ thể sẽ có sự thay đổi lớn, làm da bị kéo căng để phù hợp với kích thước cơ thể. Tuy nhiên nếu da của bạn kém đàn hồi hoặc không kịp thích ứng thì đó chính là nguyên nhân hàng đầu gây ra các vết rạn da đỏ. ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:87:"https://dieutriranda.net/wp-content/uploads/2020/02/cach-tri-ran-da-do-khi-tang-can.jpg";}}i:1;s:67:" Dấu hiệu của vết rạn da đỏ trên các vùng cơ thể";}}i:3;s:418:" Do vết rạn da đỏ là những vết rạn mới bắt đầu thường rất rễ điều trị. Nếu áp dụng các phương pháp tác dụng mạnh và sâu bên trong sẽ có thể loại bỏ hoàn toàn các vết rạn da đỏ.Tuy nhiên, tùy vào cơ địa của từng người mà bạn sẽ đạt được kết quả điều trị khác nhau nhưng nhìn chung, đối với rạn da đỏ ";i:4;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=4]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:60:"II. Cach tri ran da do khi tang can hiệu quả nhất 2020";}}}}i:5;s:1649:" Một trong những biện pháp giúp loại bỏ hoàn toàn các vết rạn da đỏ khi tăng cân được các chuyên gia thẩm mỹ đánh giá là đem lại hiệu quả cao hiện nay đó là sử dụng công nghệ trị rạn da Fusion Plus. Đây là công nghệ được chuyển giao từ Hoa Kỳ, đã được Bộ Y tế chứng nhận đạt chuẩn về chất lượng cũng như độ an toàn. Là công nghệ trị rạn không xâm lấn, không phẫu thuật nên bạn có thể hoạt động sinh hoạt ngay sau điều trị mà không cần thời gian nghỉ ngơi. Để loại bỏ rạn da đỏ do tăng cân, Fusion Plus sử dụng tia laser để kích hoạt quá trình chữa lành các tổn thương trên da của cơ thể cách tự nhiên. Bằng việc tạo ra nhiều vi chấn thương có kiểm soát, các tế bào tự nhiên được tăng cường sản xuất tại các vùng da bị ảnh hưởng bởi vết rạn. Làn da của bạn sẽ trở nên căng mịn, mềm mại và loại bỏ tới 95% vết rạn da đỏ chỉ sau tối đa 2 buổi trị liệu. Các tế bào đàn hồi da mới khỏe mạnh hơn sẽ thay thế cho các tế bào da cũ hỏng, yếu, giúp làn da của bạn căng tràn sức sống. Công nghệ Fusion Plus phù hợp với mọi lứa tuổi và loại da khác nhau. Theo các phản hồi của khách hàng, FS+ chi gây tác dụng phụ ở mức nhẹ như căng rát, ửng đỏ đối với những ai có làn da nhạy cảm. Các tác dụng phụ đó sẽ nhanh chóng biến mất sau khoảng 1-2 ngày. ";i:6;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:89:"https://dieutriranda.net/wp-content/uploads/2020/02/cach-tri-ran-da-do-khi-tang-can-0.jpg";}}i:1;s:85:" Hiệu quả điều trị các vết rạn da đỏ bằng công nghệ Fusion Plus";}}i:7;s:2:" ";i:8;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=4]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:66:"III. Tri ran da khi tang can bang cong nghe FUSION PLUS ở đâu?";}}}}i:9;s:219:" Hiện tại, Fusion Plus đang được ứng dụng độc quyền tại TMV quốc tế Lamia. Đây là địa chỉ trị rạn da uy tín và chất lượng được nhiều chị em tin tưởng lựa chọn. ";i:10;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:89:"https://dieutriranda.net/wp-content/uploads/2020/02/cach-tri-ran-da-do-khi-tang-can-8.jpg";}}i:1;s:70:" Thẩm mỹ viện quốc tế Lamia-địa chỉ làm đẹp uy tín";}}i:11;s:976:" Là cơ sở là đẹp nổi tiếng, việc điều trị rạn da đỏ do tăng cân tại Lamia sở hữu những ưu điểm nổi bật sau: – Máy móc tại đây được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, có độ chính xác cao giúp cho việc điều trị hiệu quả hơn. – Đội ngũ chuyên gia có chuyên môn cao với nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành thẩm mỹ. – Các chuyên viên kỹ thuật được đào tạo bài bản và có nhiều năm làm việc trong các bệnh viện thẩm mỹ lớn. Quy trình điều trị rạn da đỏ do tăng cân được tiến hành tại Lamia rất khoa học và được Bộ Y tế công nhận đạt chuẩn. Trước khi điều trị, bạn sẽ được đội ngũ nhân viên tư vấn khách hàng chăm sóc tận tình. Mọi thắc mắc của bạn về liệu trình cũng như chi phí điều trị đều sẽ được giải đáp. ";i:12;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:89:"https://dieutriranda.net/wp-content/uploads/2020/02/cach-tri-ran-da-do-khi-tang-can-9.jpg";}}i:1;s:113:" Điều trị rạn da bằng Fusion Plus với đội ngũ chuyên gia tư vấn viên dày dặn kinh nghiệm";}}i:13;s:2:" ";i:14;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=4]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:16:"IV. TỔNG KẾT";}}}}i:15;s:654:" Có nhiều cách trị rạn da đỏ khi tăng cân nhưng sử dụng công nghệ Fusion Plus vẫn là phương pháp được nhiều người lựa chọn bởi nó đem lại hiệu quả cao và không gây tổn thương cho sức khỏe. Fusion Plus là công nghệ trị rạn da tiên tiến và được đánh giá là phù hợp với mọi cơ địa. Hiện tại TMV quốc tế Lamia là địa chỉ duy nhất áp dụng công nghệ điều trị rạn da hiện đại này nên nếu bạn đang đầu về các vết rạn da đỏ thì hãy nhanh chân đến đây để được tư vấn và điều trị kịp thời. ";}}}, 1586268963, 1603969228
  Run Time: 0.000634
 11. SELECT *
  FROM xf_node
  
  ORDER BY lft ASC
  Run Time: 0.000105
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_nodeALL    22Using filesort
 12. SELECT content_id, cache_value
  FROM xf_permission_cache_content
  WHERE permission_combination_id = ?
  	AND content_type = 'node'
  Params: 1
  Run Time: 0.000089
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_cache_contentrefPRIMARYPRIMARY31const,const29Using index condition
 13. SELECT thread.*
  	,
  	user.*, IF(user.username IS NULL, thread.username, user.username) AS username,
  	node.title AS node_title, node.node_name
  FROM xf_thread AS thread 
  
  	LEFT JOIN xf_user AS user ON
  		(user.user_id = thread.user_id)
  	LEFT JOIN xf_node AS node ON
  		(node.node_id = thread.node_id)
  WHERE ((thread.node_id IN (3, 34, 36)) AND (thread.discussion_state IN ('visible'))) AND (thread.post_date > 1603537228)
  ORDER BY thread.view_count DESC
   LIMIT 15
  Run Time: 0.001255
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadrangenode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_post,post_datepost_date4 124Using index condition; Using where; Using filesort
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.thread.user_id1 
  SIMPLEnodeeq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.thread.node_id1 
 14. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  WHERE node.node_id IN (36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36)
  Run Time: 0.000139
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnoderangePRIMARYPRIMARY4 1Using index condition
  SIMPLEforumeq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.node.node_id1 

Included Files (126, XenForo Classes: 68)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. library/XenForo/FrontController.php
 9. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 11. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 13. library/Zend/Uri.php
 14. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 16. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 17. library/XenForo/Model.php
 18. library/Zend/Db.php
 19. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 20. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 21. library/Zend/Db/Select.php
 22. library/Zend/Db/Expr.php
 23. library/Zend/Db/Profiler.php
 24. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 25. library/Zend/Db/Statement.php
 26. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 27. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 28. library/XenForo/CodeEvent.php
 29. library/XenForo/Options.php
 30. library/XenForo/Link.php
 31. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 32. library/Brivium/BriviumHelper/EventListeners.php
 33. library/Brivium/BriviumHelper/1010071/EventListeners.php
 34. library/VNXF/Stats/Listener.php
 35. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/EventListeners/Listener.php
 36. library/Brivium/BriviumLibrary/EventListeners.php
 37. library/WidgetFramework/Listener.php
 38. library/Dark/TaigaChat/EventListener/Listener.php
 39. library/WidgetFramework/Option.php
 40. library/WidgetFramework/ShippableHelper/Updater.php
 41. library/XenForo/Router.php
 42. library/XenForo/Route/Filter.php
 43. library/XenForo/Route/Interface.php
 44. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 45. library/XenForo/Route/Prefix.php
 46. library/XenForo/Route/Prefix/Threads.php
 47. library/XenForo/RouteMatch.php
 48. library/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 49. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 50. library/XenForo/Controller.php
 51. library/XenPlaza/XPlimitLink/Listener/Listener.php
 52. library/WidgetFramework/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 53. library/XenPlaza/XPlimitLink/ControllerPublic/Thread.php
 54. library/XenForo/Input.php
 55. library/XenForo/Session.php
 56. library/XenForo/Helper/Ip.php
 57. library/XenForo/Visitor.php
 58. library/XenForo/Model/User.php
 59. library/WidgetFramework/XenForo/Model/User.php
 60. library/XenForo/Permission.php
 61. library/XenForo/Phrase.php
 62. library/XenForo/Locale.php
 63. library/XenForo/ControllerHelper/ForumThreadPost.php
 64. library/XenForo/ControllerHelper/Abstract.php
 65. library/XenForo/Model/Thread.php
 66. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Thread.php
 67. library/XenForo/Model/Forum.php
 68. library/XenForo/Helper/String.php
 69. library/XenForo/Model/Post.php
 70. library/XenForo/Model/Attachment.php
 71. library/XenForo/Model/Node.php
 72. library/XenForo/Route/Prefix/Categories.php
 73. library/XenForo/Route/Prefix/Forums.php
 74. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 75. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 76. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 77. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 78. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 79. library/XenForo/Template/Public.php
 80. library/XenForo/Template/Abstract.php
 81. library/WidgetFramework/Core.php
 82. library/XenForo/Model/Moderator.php
 83. library/WidgetFramework/Model/Widget.php
 84. library/WidgetFramework/Helper/Sort.php
 85. library/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 86. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 87. library/XenForo/View.php
 88. library/WidgetFramework/XenForo/View1.php
 89. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/ViewPublic/Thread/View.php
 90. library/XenForo/BbCode/Parser.php
 91. library/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 92. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/BbCode/Formatter/Base.php
 93. library/WidgetFramework/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 94. library/XenForo/ViewPublic/Helper/Message.php
 95. library/XenForo/BbCode/TextWrapper.php
 96. library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php
 97. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/FacebookFacepile.php
 98. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Template.php
 99. library/WidgetFramework/Model/WidgetRenderer/Template.php
 100. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 101. library/Dark/TaigaChat/EventListener/NavigationTabs.php
 102. library/WidgetFramework/WidgetGroup.php
 103. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Threads.php
 104. library/WidgetFramework/Template/Extended.php
 105. library/XenForo/Template/FileHandler.php
 106. library/XenForo/Helper/File.php
 107. internal_data/templates/S.1,L.2,thread_view.php
 108. library/XenForo/Route/Prefix/Posts.php
 109. library/XenForo/Model/Avatar.php
 110. library/WidgetFramework/Helper/String.php
 111. internal_data/templates/S.1,L.2,wf_widget_facebook_facepile.php
 112. internal_data/templates/S.1,L.2,wf_widget_wrapper.php
 113. library/XenForo/Debug.php
 114. internal_data/templates/S.1,L.2,PAGE_CONTAINER.php
 115. library/WidgetFramework/Helper/Conditional.php
 116. library/XenForo/Template/Compiler/Function/Helper.php
 117. library/XenForo/Template/Compiler/Function/Interface.php
 118. library/XenForo/NodeHandler/Category.php
 119. library/XenForo/NodeHandler/Abstract.php
 120. library/XenForo/NodeHandler/Forum.php
 121. library/XenForo/Model/Category.php
 122. internal_data/templates/S.1,L.2,wf_widget_threads.php
 123. library/WidgetFramework/DataWriter/Widget.php
 124. library/XenForo/DataWriter.php
 125. internal_data/templates/S.1,L.2,wf_hook_footer.php
 126. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php