Page Time: 0.0807s

Memory: 7.1229 MB (Peak: 7.4405 MB)

Queries (14, time: 0.0046s, 5.7%)

 1. 
  SELECT data_key, data_value
  
  FROM xf_data_registry
  
  WHERE data_key IN ('options', 'languages', 'contentTypes', 'codeEventListeners', 'deferredRun', 'simpleCache', 'addOns', 'defaultStyleProperties', 'routeFiltersIn', 'routeFiltersOut', 'routesPublic', 'nodeTypes', 'bannedIps', 'discouragedIps', 'styles', 'displayStyles', 'userBanners', 'smilies', 'bbCode', 'threadPrefixes', 'userTitleLadder', 'reportCounts', 'moderationCounts', 'userModerationCounts', 'notices', 'userFieldsInfo')
  Run Time: 0.000407
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryALLPRIMARY   37Using where
 2. 
  SELECT data_key, data_value
  
  FROM xf_data_registry
  
  WHERE data_key IN ('brListenerClasses', 'brBriviumAddOns')
  Run Time: 0.000071
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 2Using index condition
 3. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000090
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 4. SELECT thread.*
  	,
  		user.gender, user.avatar_date, user.gravatar,
  		NULL AS thread_read_date,
  		0 AS thread_reply_banned,
  		0 AS thread_is_watched,
  		'' AS draft_message, NULL AS draft_extra
  FROM xf_thread AS thread
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE thread.thread_id = ?
  Params: 13277
  Run Time: 0.000392
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuserconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 5. SELECT node.*, forum.*
  	,
  	permission.cache_value AS node_permission_cache,
  		NULL AS forum_read_date
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  	LEFT JOIN xf_permission_cache_content AS permission
  		ON (permission.permission_combination_id = 1
  			AND permission.content_type = 'node'
  			AND permission.content_id = forum.node_id)
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 36
  Run Time: 0.000190
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEpermissionconstPRIMARYPRIMARY35const,const,const1 
 6. 
  SELECT post.*
  
  	,
  
  		bb_code_parse_cache.parse_tree AS message_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS message_cache_version,
  
  		user.*, IF(user.username IS NULL, post.username, user.username) AS username,
  
  		user_profile.*,
  
  		user_privacy.*,
  
  		signature_parse_cache.parse_tree AS signature_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS signature_cache_version,
  
  		session_activity.view_date AS last_view_date,
  
  		0 AS like_date
  
  FROM xf_post AS post
  
  
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS bb_code_parse_cache ON
  
  			(bb_code_parse_cache.content_type = 'post' AND bb_code_parse_cache.content_id = post.post_id)
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  
  			(user.user_id = post.user_id)
  
  		LEFT JOIN xf_user_profile AS user_profile ON
  
  			(user_profile.user_id = post.user_id)
  
  		LEFT JOIN xf_user_privacy AS user_privacy ON
  
  			(user_privacy.user_id = post.user_id)
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS signature_parse_cache ON
  
  			(signature_parse_cache.content_type = 'signature' AND signature_parse_cache.content_id = post.user_id)
  
  		LEFT JOIN xf_session_activity AS session_activity ON
  
  			(post.user_id > 0 AND session_activity.user_id = post.user_id)
  
  WHERE post.thread_id = ?
  
  	 AND (post.position >= 0 AND post.position < 20) 
  
  	AND (post.message_state IN ('visible'))
  
  ORDER BY post.position ASC, post.post_date ASC
  Params: 13277
  Run Time: 0.001416
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEpostrefthread_id_post_date,thread_id_positionthread_id_post_date4const2Using where; Using filesort
  SIMPLEbb_code_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,tugrghshosting_diendanduoc.post.post_id1Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id1 
  SIMPLEuser_profileeq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id1 
  SIMPLEuser_privacyeq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id1 
  SIMPLEsignature_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id1Using where
  SIMPLEsession_activityrefPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id5Using where
 7. INSERT DELAYED INTO xf_thread_view
  	(thread_id)
  VALUES
  	(?)
  Params: 13277
  Run Time: 0.000077
 8. INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?, ?, ?)
  Params: 4a57edd72ccad43055ad316c4a570442, , 1627252428
  Run Time: 0.000137
 9. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date, robot_key)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date),
  	robot_key = VALUES(robot_key)
  Params: 0, , , XenForo_ControllerPublic_Thread, Index, valid, thread_id=13277, 1627248828,
  Run Time: 0.000120
 10. 
  INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 14094, a:6:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"font";s:6:"option";s:6:"Tahoma";s:8:"original";a:2:{i:0;s:13:"[FONT=Tahoma]";i:1;s:7:"[/FONT]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:14:"rgb(39, 27, 8)";s:8:"original";a:2:{i:0;s:22:"[COLOR=rgb(39, 27, 8)]";i:1;s:8:"[/COLOR]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:717:"Xưởng in sổ tay lò xo A5 thông dụng, in sổ tay lò xo quà tặng doanh nghiệp, in sổ tay lò xo giá rẻ Công ty Nguyên Thiệu cung cấp sổ tay giá rẻ, cung cấp sổ tay in logo theo yêu cầu Sổ tay quà tặng doanh nghiệp, sổ da quà tặng, sổ da cao cấp, sổ tay may keo chỉ và sổ tay lò xo là những sản phẩm sổ tay được thị trường ưa thích chọn lựa với những ưu điểm riêng của mỗi loại sổ tay Phổ biến rộng khắp, chúng ta dễ dàng nhìn thấy ở các nhà sách, các bàn làm việc tại cơ quan, tại quán cafe người dùng hay có laptop, máy tính bảng, điện thoại, sách và cuốn sổ tay";}}}}i:1;s:1:" ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=4]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"font";s:6:"option";s:10:"sans-serif";s:8:"original";a:2:{i:0;s:17:"[FONT=sans-serif]";i:1;s:7:"[/FONT]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:18:"rgb(123, 123, 123)";s:8:"original";a:2:{i:0;s:26:"[COLOR=rgb(123, 123, 123)]";i:1;s:8:"[/COLOR]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:362:"https://1.bp.blogspot.com/-iymDWBBKuV8/YKzAy6snqyI/AAAAAAAAw5E/sF85Nru84QUrpjr2WPgd5gaTqxt7psLAACLcBGAsYHQ/w360-h640/X%25C6%25B0%25E1%25BB%259Fng%2Bin%2Bs%25E1%25BB%2595%2Btay%2Bl%25C3%25B2%2Bxo%2BA5%2Bth%25C3%25B4ng%2Bd%25E1%25BB%25A5ng%252C%2Bin%2Bs%25E1%25BB%2595%2Btay%2Bl%25C3%25B2%2Bxo%2Bqu%25C3%25A0%2Bt%25E1%25BA%25B7ng%2Bdoanh%2Bnghi%25E1%25BB%2587p.jpg";}}}}}}}}}}i:3;s:2:" ";i:4;a:4:{s:3:"tag";s:4:"font";s:6:"option";s:6:"Tahoma";s:8:"original";a:2:{i:0;s:13:"[FONT=Tahoma]";i:1;s:7:"[/FONT]";}s:8:"children";a:5:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:14:"rgb(39, 27, 8)";s:8:"original";a:2:{i:0;s:22:"[COLOR=rgb(39, 27, 8)]";i:1;s:8:"[/COLOR]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:215:" Những cuốn sổ tay được người dùng mang theo bên mình với thói quen ghi chép, viết ra nhanh ý tưởng, soạn thảo mục tiêu, lên kế hoạch hay ghi nhanh những thông tin phát sinh";}}i:1;s:1:" ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:18:"rgb(123, 123, 123)";s:8:"original";a:2:{i:0;s:26:"[COLOR=rgb(123, 123, 123)]";i:1;s:8:"[/COLOR]";}s:8:"children";a:3:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:14:"rgb(39, 27, 8)";s:8:"original";a:2:{i:0;s:22:"[COLOR=rgb(39, 27, 8)]";i:1;s:8:"[/COLOR]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:7:"Cuốn ";}}i:1;a:4:{s:3:"tag";s:3:"url";s:6:"option";s:28:"http://www.sanxuatsotay.net/";s:8:"original";a:2:{i:0;s:36:"[URL='http://www.sanxuatsotay.net/']";i:1;s:6:"[/URL]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:16:"rgb(225, 93, 93)";s:8:"original";a:2:{i:0;s:24:"[COLOR=rgb(225, 93, 93)]";i:1;s:8:"[/COLOR]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:5:"black";s:8:"original";a:2:{i:0;s:13:"[COLOR=black]";i:1;s:8:"[/COLOR]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:4:"sổ";}}}}}}i:2;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:14:"rgb(39, 27, 8)";s:8:"original";a:2:{i:0;s:22:"[COLOR=rgb(39, 27, 8)]";i:1;s:8:"[/COLOR]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:469:" tay lò xo kích thước A5 phổ thông được các doanh nghiệp thích thú chọn lựa, với đặc điểm thoải mái trong việc ghi chép với tỉ lệ chuẩn phổ thông (1/2 kích thước A4) bé hơn cuốn tập học sinh 1 tí xíu. Cuốn sổ tay lò xo dễ thao tác có thể gấp 180 độ, gấp ngược rất thuận tiện cho việc ghi chép. Bên canh đó sổ tay lò xo có thể tùy thích xé bất kỳ trang giấy nào";}}}}i:3;s:1:" ";i:4;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:18:"rgb(123, 123, 123)";s:8:"original";a:2:{i:0;s:26:"[COLOR=rgb(123, 123, 123)]";i:1;s:8:"[/COLOR]";}s:8:"children";a:2:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:5:"color";s:6:"option";s:14:"rgb(39, 27, 8)";s:8:"original";a:2:{i:0;s:22:"[COLOR=rgb(39, 27, 8)]";i:1;s:8:"[/COLOR]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:694:"Sổ tay đóng gáy lò xo có thể tùy biến kiểu dáng, chỉ việc kết nối bằng thanh lò xo, việc thiết kế hình dạng kích thước cuốn sổ tay lò xo thật vô cùng đơn giản. Tại xưởng sản xuất sổ tay lò xo giá rẻ có những mẫu sổ tay lò xo độc đáo, có thể làm cuốn sổ tay lò xo cắt theo hình ảnh riêng, cắt bế sổ tay lò xo theo logo doanh nghiệp, thiết kế sổ tay theo hình dáng riêng, sổ tay lò xo dạng đứng, sổ tay lò xo dạng nằm, sổ tay lò xo bìa cắt đục độc đáo, sổ tay lò xo đẹp, sổ tay lò xo kích thước lớn, sổ tay lò xo kích thước nhỏ...";}}i:1;s:983:" Giá thành sản xuất sổ tay lò xo không cao nhưng hiệu năng của sản phẩm cực kỳ to lớn, rất nhiều doanh nghiệp chọn lựa sổ tay lò xo in thông tin thương hiệu, in quảng cáo, in hình ảnh thương hiệu lên những cuốn sổ tay lò xo Công ty Nguyên Thiệu với xưởng sản xuất sổ tay giá rẻ, Những ý tưởng thiết kế sổ tay tại chúng tôi phục vụ khách hàng được đánh giá tích cực với phong cách thiết kế khoa học, bắt mắt. Sổ tay lò xo có thể thiết kế các trang thông tin với chất liệu giấy C giày, cán màn bóng tạo sự sang trọng, có thể in lịch tháng, lịch năm để người dung tiện ghi chú những ngày quan trọng Sổ tay lò xo giá rẻ thiết kế in logo theo yêu cầu, Quý khách hàng cần tìm xưởng in sổ tay giá rẻ, liên hệ với chúng tôi theo thông tin bên dưới để được hỗ trợ ";}}}}i:5;s:125:" Đ/c: 171 Bis Trần Huy Liệu, Q.PN – TP.HCM Mr Tiến: 0938 993 551 Email:Tien.nguyenthieu@gmail.com 028 629 39 790-108";}, 1586268963, 1627248828
  Run Time: 0.000296
 11. SELECT *
  FROM xf_node
  
  ORDER BY lft ASC
  Run Time: 0.000088
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_nodeALL    22Using filesort
 12. SELECT content_id, cache_value
  FROM xf_permission_cache_content
  WHERE permission_combination_id = ?
  	AND content_type = 'node'
  Params: 1
  Run Time: 0.000104
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_cache_contentrefPRIMARYPRIMARY31const,const29Using index condition
 13. SELECT thread.*
  	,
  	user.*, IF(user.username IS NULL, thread.username, user.username) AS username,
  	node.title AS node_title, node.node_name
  FROM xf_thread AS thread 
  
  	LEFT JOIN xf_user AS user ON
  		(user.user_id = thread.user_id)
  	LEFT JOIN xf_node AS node ON
  		(node.node_id = thread.node_id)
  WHERE ((thread.node_id IN (3, 34, 36)) AND (thread.discussion_state IN ('visible'))) AND (thread.post_date > 1626816828)
  ORDER BY thread.view_count DESC
   LIMIT 15
  Run Time: 0.001084
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadrangenode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_post,post_datepost_date4 77Using index condition; Using where; Using filesort
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.thread.user_id1 
  SIMPLEnodeeq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.thread.node_id1 
 14. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  WHERE node.node_id IN (36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36)
  Run Time: 0.000100
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnoderangePRIMARYPRIMARY4 1Using index condition
  SIMPLEforumeq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.node.node_id1 

Included Files (126, XenForo Classes: 68)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. library/XenForo/FrontController.php
 9. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 11. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 13. library/Zend/Uri.php
 14. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 16. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 17. library/XenForo/Model.php
 18. library/Zend/Db.php
 19. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 20. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 21. library/Zend/Db/Select.php
 22. library/Zend/Db/Expr.php
 23. library/Zend/Db/Profiler.php
 24. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 25. library/Zend/Db/Statement.php
 26. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 27. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 28. library/XenForo/CodeEvent.php
 29. library/XenForo/Options.php
 30. library/XenForo/Link.php
 31. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 32. library/Brivium/BriviumHelper/EventListeners.php
 33. library/Brivium/BriviumHelper/1010071/EventListeners.php
 34. library/VNXF/Stats/Listener.php
 35. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/EventListeners/Listener.php
 36. library/Brivium/BriviumLibrary/EventListeners.php
 37. library/WidgetFramework/Listener.php
 38. library/Dark/TaigaChat/EventListener/Listener.php
 39. library/WidgetFramework/Option.php
 40. library/WidgetFramework/ShippableHelper/Updater.php
 41. library/XenForo/Router.php
 42. library/XenForo/Route/Filter.php
 43. library/XenForo/Route/Interface.php
 44. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 45. library/XenForo/Route/Prefix.php
 46. library/XenForo/Route/Prefix/Threads.php
 47. library/XenForo/RouteMatch.php
 48. library/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 49. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 50. library/XenForo/Controller.php
 51. library/XenPlaza/XPlimitLink/Listener/Listener.php
 52. library/WidgetFramework/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 53. library/XenPlaza/XPlimitLink/ControllerPublic/Thread.php
 54. library/XenForo/Input.php
 55. library/XenForo/Session.php
 56. library/XenForo/Helper/Ip.php
 57. library/XenForo/Visitor.php
 58. library/XenForo/Model/User.php
 59. library/WidgetFramework/XenForo/Model/User.php
 60. library/XenForo/Permission.php
 61. library/XenForo/Phrase.php
 62. library/XenForo/Locale.php
 63. library/XenForo/ControllerHelper/ForumThreadPost.php
 64. library/XenForo/ControllerHelper/Abstract.php
 65. library/XenForo/Model/Thread.php
 66. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Thread.php
 67. library/XenForo/Model/Forum.php
 68. library/XenForo/Helper/String.php
 69. library/XenForo/Model/Post.php
 70. library/XenForo/Model/Attachment.php
 71. library/XenForo/Model/Node.php
 72. library/XenForo/Route/Prefix/Categories.php
 73. library/XenForo/Route/Prefix/Forums.php
 74. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 75. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 76. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 77. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 78. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 79. library/XenForo/Template/Public.php
 80. library/XenForo/Template/Abstract.php
 81. library/WidgetFramework/Core.php
 82. library/XenForo/Model/Moderator.php
 83. library/WidgetFramework/Model/Widget.php
 84. library/WidgetFramework/Helper/Sort.php
 85. library/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 86. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 87. library/XenForo/View.php
 88. library/WidgetFramework/XenForo/View1.php
 89. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/ViewPublic/Thread/View.php
 90. library/XenForo/BbCode/Parser.php
 91. library/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 92. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/BbCode/Formatter/Base.php
 93. library/WidgetFramework/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 94. library/XenForo/ViewPublic/Helper/Message.php
 95. library/XenForo/BbCode/TextWrapper.php
 96. library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php
 97. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/FacebookFacepile.php
 98. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Template.php
 99. library/WidgetFramework/Model/WidgetRenderer/Template.php
 100. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 101. library/Dark/TaigaChat/EventListener/NavigationTabs.php
 102. library/WidgetFramework/WidgetGroup.php
 103. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Threads.php
 104. library/WidgetFramework/Template/Extended.php
 105. library/XenForo/Template/FileHandler.php
 106. library/XenForo/Helper/File.php
 107. internal_data/templates/S.1,L.2,thread_view.php
 108. library/XenForo/Route/Prefix/Posts.php
 109. library/XenForo/Model/Avatar.php
 110. library/WidgetFramework/Helper/String.php
 111. internal_data/templates/S.1,L.2,wf_widget_facebook_facepile.php
 112. internal_data/templates/S.1,L.2,wf_widget_wrapper.php
 113. library/XenForo/Debug.php
 114. internal_data/templates/S.1,L.2,PAGE_CONTAINER.php
 115. library/WidgetFramework/Helper/Conditional.php
 116. library/XenForo/Template/Compiler/Function/Helper.php
 117. library/XenForo/Template/Compiler/Function/Interface.php
 118. library/XenForo/NodeHandler/Category.php
 119. library/XenForo/NodeHandler/Abstract.php
 120. library/XenForo/NodeHandler/Forum.php
 121. library/XenForo/Model/Category.php
 122. internal_data/templates/S.1,L.2,wf_widget_threads.php
 123. library/WidgetFramework/DataWriter/Widget.php
 124. library/XenForo/DataWriter.php
 125. internal_data/templates/S.1,L.2,wf_hook_footer.php
 126. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php