Page Time: 0.0963s

Memory: 7.1404 MB (Peak: 7.4487 MB)

Queries (14, time: 0.0074s, 7.6%)

 1. 
  SELECT data_key, data_value
  
  FROM xf_data_registry
  
  WHERE data_key IN ('options', 'languages', 'contentTypes', 'codeEventListeners', 'deferredRun', 'simpleCache', 'addOns', 'defaultStyleProperties', 'routeFiltersIn', 'routeFiltersOut', 'routesPublic', 'nodeTypes', 'bannedIps', 'discouragedIps', 'styles', 'displayStyles', 'userBanners', 'smilies', 'bbCode', 'threadPrefixes', 'userTitleLadder', 'reportCounts', 'moderationCounts', 'userModerationCounts', 'notices', 'userFieldsInfo')
  Run Time: 0.000350
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryALLPRIMARY   37Using where
 2. 
  SELECT data_key, data_value
  
  FROM xf_data_registry
  
  WHERE data_key IN ('brListenerClasses', 'brBriviumAddOns')
  Run Time: 0.000109
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 2Using index condition
 3. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000095
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 4. SELECT thread.*
  	,
  		user.gender, user.avatar_date, user.gravatar,
  		NULL AS thread_read_date,
  		0 AS thread_reply_banned,
  		0 AS thread_is_watched,
  		'' AS draft_message, NULL AS draft_extra
  FROM xf_thread AS thread
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE thread.thread_id = ?
  Params: 14965
  Run Time: 0.000503
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuserconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 5. SELECT node.*, forum.*
  	,
  	permission.cache_value AS node_permission_cache,
  		NULL AS forum_read_date
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  	LEFT JOIN xf_permission_cache_content AS permission
  		ON (permission.permission_combination_id = 1
  			AND permission.content_type = 'node'
  			AND permission.content_id = forum.node_id)
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 36
  Run Time: 0.000147
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEpermissionconstPRIMARYPRIMARY35const,const,const1 
 6. 
  SELECT post.*
  
  	,
  
  		bb_code_parse_cache.parse_tree AS message_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS message_cache_version,
  
  		user.*, IF(user.username IS NULL, post.username, user.username) AS username,
  
  		user_profile.*,
  
  		user_privacy.*,
  
  		signature_parse_cache.parse_tree AS signature_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS signature_cache_version,
  
  		session_activity.view_date AS last_view_date,
  
  		0 AS like_date
  
  FROM xf_post AS post
  
  
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS bb_code_parse_cache ON
  
  			(bb_code_parse_cache.content_type = 'post' AND bb_code_parse_cache.content_id = post.post_id)
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  
  			(user.user_id = post.user_id)
  
  		LEFT JOIN xf_user_profile AS user_profile ON
  
  			(user_profile.user_id = post.user_id)
  
  		LEFT JOIN xf_user_privacy AS user_privacy ON
  
  			(user_privacy.user_id = post.user_id)
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS signature_parse_cache ON
  
  			(signature_parse_cache.content_type = 'signature' AND signature_parse_cache.content_id = post.user_id)
  
  		LEFT JOIN xf_session_activity AS session_activity ON
  
  			(post.user_id > 0 AND session_activity.user_id = post.user_id)
  
  WHERE post.thread_id = ?
  
  	 AND (post.position >= 0 AND post.position < 20) 
  
  	AND (post.message_state IN ('visible'))
  
  ORDER BY post.position ASC, post.post_date ASC
  Params: 14965
  Run Time: 0.001947
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEpostrefthread_id_post_date,thread_id_positionthread_id_post_date4const1Using where; Using filesort
  SIMPLEbb_code_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,tugrghshosting_diendanduoc.post.post_id1Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id1 
  SIMPLEuser_profileeq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id1 
  SIMPLEuser_privacyeq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id1 
  SIMPLEsignature_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id1Using where
  SIMPLEsession_activityrefPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id11Using where
 7. INSERT DELAYED INTO xf_thread_view
  	(thread_id)
  VALUES
  	(?)
  Params: 14965
  Run Time: 0.000094
 8. INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?, ?, ?)
  Params: c5cf61679b6496114266a56d0b17989e, , 1653233408
  Run Time: 0.000161
 9. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date, robot_key)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date),
  	robot_key = VALUES(robot_key)
  Params: 0, , , XenForo_ControllerPublic_Thread, Index, valid, thread_id=14965, 1653229808,
  Run Time: 0.000340
 10. 
  INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 15841, a:29:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[CENTER]";i:1;s:9:"[/CENTER]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"6";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=6]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:57:"Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải";}}}}}}i:1;s:682:" Chi phí đầu tư xây dựng và vận hành hệ thống xử lý nước thải là một chi phí thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp tới việc bảo vệ và duy trì hệ sinh thái hiện hữu. Do không nằm trong các chi phí đầu tư cho quá trình sản xuất nên thường chưa được quan tâm đúng mức. Để tìm hiểu về chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải để nhà đầu tư, chủ doanh nghiệp hoặc các nhà hoạch định chi phí nắm sơ bộ về các chi phí phát sinh khi vận hành hệ thống xử lý thì Công ty Môi trường Bình Minh đưa ra các loại chi phí như sau ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:168:"https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_avif,q_glossy,ret_img,w_960,h_1280/http://bunvisinh.com/wp-content/uploads/2021/07/Chi-phi-van-hanh-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-3.jpg";}}i:3;s:2:" ";i:4;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"5";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=5]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:94:"Hình 1. Chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải – Kiểm tra bùn vi sinh";}}}}i:5;s:51:" Hotline : 0917 34 75 78 – Mr Thành – Email : ";i:6;a:4:{s:3:"tag";s:5:"email";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:7:"[email]";i:1;s:8:"[/email]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:21:"kythuat.bme@gmail.com";}}i:7;s:2:" ";i:8;a:4:{s:3:"tag";s:4:"list";s:6:"option";s:1:"1";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[LIST=1]";i:1;s:7:"[/LIST]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:800:" [*]Chi phí điện năng : Bao gồm điện năng để duy trì hệ thống bơm, máy thổi khí… [*]Chi phí hóa chất : Bao gồm các loại hóa chất để duy trì, vận hành hệ thống xử lý nước thải. Các loại hóa chất cơ bản bao gồm NaOH, PAC, Polymer, Mật rỉ, NaHCO3, Chlorin, Javen… [*]Chi phí nhân công : Chi phí nhân sự vận hành hệ thống, kiểm tra hệ thống và pha hóa chất định kỳ. [*]Chi phí bảo trì hệ thống xử lý nước thải : Chi phí để nhân sự bảo trì, thay thế thiết bị khi tới hạn hoặc thuê nhà thầu bảo trì hệ thống xử lý. [*]Chi phí phân tích nước thải : Chi phí để phân tích nhanh hoặc gửi mẫu tới trung tâm phân tích định kỳ. ";}}i:9;s:1:" ";i:10;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"4";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=4]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:3:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:167:"https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_avif,q_glossy,ret_img,w_696,h_321/http://bunvisinh.com/wp-content/uploads/2021/07/Chi-phi-van-hanh-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-1.jpg";}}}}i:1;s:1:" ";i:2;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:35:"Hình 2. Nước thải chăn nuôi";}}}}i:11;s:1:" ";i:12;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"5";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=5]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:38:"Ngoài ra còn có chi phí khác như";}}}}i:13;s:907:" Chi phí xử lý bùn thải định kỳ : tùy theo lượng bùn thải phát sinh mà sẽ được bơm ngược lại bể tự hoại, bể biogas, thuê hút định kỳ hoặc ép bùn. Chi phí khấu hao đầu tư ban đầu : Khấu hao 5% chi phí xây dựng cụm bể xử lý nước thải/năm, khấu hao 10% chi phí thiết bị xử lý/năm. Các chi phí ngoài luồng : …. Với nhiều năm kinh nghiệm trong quá trình vận hành hệ thống xử lý nước thải thì Công ty Môi trường Bình Minh đã tổng hợp sơ bộ chi phí vận hành hệ thống xử lý nước thải trong bảng sau. Đây chi phí là nước thải chế biến thực phẩm vận hành đạt cột B theo QCVN 40. Để đạt cột A thì chi phí hóa chất tăng từ 20 – 50%. Ngoài ra chi phí xử lý bùn thải dự tính khoảng 1 – 3,000 vnđ/m3 ";i:14;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:168:"https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_avif,q_glossy,ret_img,w_1280,h_591/http://bunvisinh.com/wp-content/uploads/2021/07/Chi-phi-van-hanh-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-2.jpg";}}i:15;s:2:" ";i:16;a:4:{s:3:"tag";s:4:"size";s:6:"option";s:1:"3";s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[SIZE=3]";i:1;s:7:"[/SIZE]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[B]";i:1;s:4:"[/B]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:34:"Hình 3. Nhân công thực hiện";}}}}i:17;s:445:" Ngoài ra, Công ty môi trường Bình Minh là công ty chuyên xử lý các loại nước thải cũng như vận hành hệ thống xử lý nước thải tại TP HCM và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An…. Hệ thống bạn đang cần công ty vận hành đạt hiệu quả xử lý, chuyên nghiệp, chi phí thấp thì hãy liên hệ ngay đến công ty môi trường Bình Minh để được hỗ trợ. ";i:18;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[IMG]";i:1;s:6:"[/IMG]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:168:"https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_avif,q_glossy,ret_img,w_1280,h_591/http://bunvisinh.com/wp-content/uploads/2021/07/Chi-phi-van-hanh-he-thong-xu-ly-nuoc-thai-5.jpg";}}i:19;s:290:" Hình 4. Nhân công bảo trì Ngoài ra công ty Môi trường Bình Minh còn thực hiện các dịch vụ sau : Hướng dẫn nuôi cấy vi sinh hoạt tính sử dụng bùn vi sinh hoạt tính dạng ly tâm. Báo giá hệ thống xử lý nước thải chi phí thấp ";i:20;a:4:{s:3:"tag";s:1:"u";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[U]";i:1;s:4:"[/U]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"url";s:6:"option";s:64:"http://bunvisinh.com/xu-ly-nuoc-thai-chan-nuoi-chi-phi-thap.html";s:8:"original";a:2:{i:0;s:72:"[URL='http://bunvisinh.com/xu-ly-nuoc-thai-chan-nuoi-chi-phi-thap.html']";i:1;s:6:"[/URL]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:51:"Xử lý nước thải chăn nuôi chi phí thấp";}}}}i:21;s:2:" ";i:22;a:4:{s:3:"tag";s:1:"u";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[U]";i:1;s:4:"[/U]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:47:"Bảo trì hệ thống xử lý nước thải";}}i:23;s:2:" ";i:24;a:4:{s:3:"tag";s:1:"u";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[U]";i:1;s:4:"[/U]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:70:"Phương pháp xử lý nước thải sinh hoạt hiệu quả nhất";}}i:25;s:2:" ";i:26;a:4:{s:3:"tag";s:1:"u";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[U]";i:1;s:4:"[/U]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:48:"Vận hành hệ thống xử lý nước thải";}}i:27;s:138:" Thiết kế thi công, nâng cấp, bảo trì hệ thống xử lý nước thải Hotline : 0917 34 75 78 – Mr Thành – Email : ";i:28;a:4:{s:3:"tag";s:5:"email";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:7:"[email]";i:1;s:8:"[/email]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:21:"kythuat.bme@gmail.com";}}}, 1586268963, 1653229808
  Run Time: 0.000407
 11. SELECT *
  FROM xf_node
  
  ORDER BY lft ASC
  Run Time: 0.000127
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_nodeALL    22Using filesort
 12. SELECT content_id, cache_value
  FROM xf_permission_cache_content
  WHERE permission_combination_id = ?
  	AND content_type = 'node'
  Params: 1
  Run Time: 0.000084
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_cache_contentrefPRIMARYPRIMARY31const,const29Using index condition
 13. SELECT thread.*
  	,
  	user.*, IF(user.username IS NULL, thread.username, user.username) AS username,
  	node.title AS node_title, node.node_name
  FROM xf_thread AS thread 
  
  	LEFT JOIN xf_user AS user ON
  		(user.user_id = thread.user_id)
  	LEFT JOIN xf_node AS node ON
  		(node.node_id = thread.node_id)
  WHERE ((thread.node_id IN (3, 34, 36)) AND (thread.discussion_state IN ('visible'))) AND (thread.post_date > 1652797808)
  ORDER BY thread.view_count DESC
   LIMIT 15
  Run Time: 0.002774
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadrangenode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_post,post_datepost_date4 272Using index condition; Using where; Using filesort
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.thread.user_id1 
  SIMPLEnodeeq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.thread.node_id1 
 14. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  WHERE node.node_id IN (36, 36, 34, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36)
  Run Time: 0.000226
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnoderangePRIMARYPRIMARY4 2Using index condition
  SIMPLEforumeq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.node.node_id1 

Included Files (127, XenForo Classes: 69)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. library/XenForo/FrontController.php
 9. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 11. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 13. library/Zend/Uri.php
 14. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 16. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 17. library/XenForo/Model.php
 18. library/Zend/Db.php
 19. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 20. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 21. library/Zend/Db/Select.php
 22. library/Zend/Db/Expr.php
 23. library/Zend/Db/Profiler.php
 24. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 25. library/Zend/Db/Statement.php
 26. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 27. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 28. library/XenForo/CodeEvent.php
 29. library/XenForo/Options.php
 30. library/XenForo/Link.php
 31. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 32. library/Brivium/BriviumHelper/EventListeners.php
 33. library/Brivium/BriviumHelper/1010071/EventListeners.php
 34. library/VNXF/Stats/Listener.php
 35. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/EventListeners/Listener.php
 36. library/Brivium/BriviumLibrary/EventListeners.php
 37. library/WidgetFramework/Listener.php
 38. library/Dark/TaigaChat/EventListener/Listener.php
 39. library/WidgetFramework/Option.php
 40. library/WidgetFramework/ShippableHelper/Updater.php
 41. library/XenForo/Router.php
 42. library/XenForo/Route/Filter.php
 43. library/XenForo/Route/Interface.php
 44. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 45. library/XenForo/Route/Prefix.php
 46. library/XenForo/Route/Prefix/Threads.php
 47. library/XenForo/RouteMatch.php
 48. library/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 49. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 50. library/XenForo/Controller.php
 51. library/XenPlaza/XPlimitLink/Listener/Listener.php
 52. library/WidgetFramework/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 53. library/XenPlaza/XPlimitLink/ControllerPublic/Thread.php
 54. library/XenForo/Input.php
 55. library/XenForo/Session.php
 56. library/XenForo/Helper/Ip.php
 57. library/XenForo/Visitor.php
 58. library/XenForo/Model/User.php
 59. library/WidgetFramework/XenForo/Model/User.php
 60. library/XenForo/Permission.php
 61. library/XenForo/Phrase.php
 62. library/XenForo/Locale.php
 63. library/XenForo/ControllerHelper/ForumThreadPost.php
 64. library/XenForo/ControllerHelper/Abstract.php
 65. library/XenForo/Model/Thread.php
 66. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Thread.php
 67. library/XenForo/Model/Forum.php
 68. library/XenForo/Helper/String.php
 69. library/XenForo/Model/Post.php
 70. library/XenForo/Model/Attachment.php
 71. library/XenForo/Model/Node.php
 72. library/XenForo/Route/Prefix/Categories.php
 73. library/XenForo/Route/Prefix/Forums.php
 74. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 75. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 76. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 77. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 78. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 79. library/XenForo/Template/Public.php
 80. library/XenForo/Template/Abstract.php
 81. library/WidgetFramework/Core.php
 82. library/XenForo/Model/Moderator.php
 83. library/WidgetFramework/Model/Widget.php
 84. library/WidgetFramework/Helper/Sort.php
 85. library/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 86. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 87. library/XenForo/View.php
 88. library/WidgetFramework/XenForo/View1.php
 89. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/ViewPublic/Thread/View.php
 90. library/XenForo/BbCode/Parser.php
 91. library/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 92. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/BbCode/Formatter/Base.php
 93. library/WidgetFramework/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 94. library/XenForo/ViewPublic/Helper/Message.php
 95. library/XenForo/BbCode/TextWrapper.php
 96. library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php
 97. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/FacebookFacepile.php
 98. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Template.php
 99. library/WidgetFramework/Model/WidgetRenderer/Template.php
 100. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 101. library/Dark/TaigaChat/EventListener/NavigationTabs.php
 102. library/WidgetFramework/WidgetGroup.php
 103. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Threads.php
 104. library/WidgetFramework/Template/Extended.php
 105. library/XenForo/Template/FileHandler.php
 106. library/XenForo/Helper/File.php
 107. internal_data/templates/S.1,L.2,thread_view.php
 108. library/XenForo/Route/Prefix/Tags.php
 109. library/XenForo/Route/Prefix/Posts.php
 110. library/XenForo/Model/Avatar.php
 111. library/WidgetFramework/Helper/String.php
 112. internal_data/templates/S.1,L.2,wf_widget_facebook_facepile.php
 113. internal_data/templates/S.1,L.2,wf_widget_wrapper.php
 114. library/XenForo/Debug.php
 115. internal_data/templates/S.1,L.2,PAGE_CONTAINER.php
 116. library/WidgetFramework/Helper/Conditional.php
 117. library/XenForo/Template/Compiler/Function/Helper.php
 118. library/XenForo/Template/Compiler/Function/Interface.php
 119. library/XenForo/NodeHandler/Category.php
 120. library/XenForo/NodeHandler/Abstract.php
 121. library/XenForo/NodeHandler/Forum.php
 122. library/XenForo/Model/Category.php
 123. internal_data/templates/S.1,L.2,wf_widget_threads.php
 124. library/WidgetFramework/DataWriter/Widget.php
 125. library/XenForo/DataWriter.php
 126. internal_data/templates/S.1,L.2,wf_hook_footer.php
 127. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php