Page Time: 0.0987s

Memory: 7.1013 MB (Peak: 7.4094 MB)

Queries (14, time: 0.0056s, 5.6%)

 1. 
  SELECT data_key, data_value
  
  FROM xf_data_registry
  
  WHERE data_key IN ('options', 'languages', 'contentTypes', 'codeEventListeners', 'deferredRun', 'simpleCache', 'addOns', 'defaultStyleProperties', 'routeFiltersIn', 'routeFiltersOut', 'routesPublic', 'nodeTypes', 'bannedIps', 'discouragedIps', 'styles', 'displayStyles', 'userBanners', 'smilies', 'bbCode', 'threadPrefixes', 'userTitleLadder', 'reportCounts', 'moderationCounts', 'userModerationCounts', 'notices', 'userFieldsInfo')
  Run Time: 0.000338
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryALLPRIMARY   37Using where
 2. 
  SELECT data_key, data_value
  
  FROM xf_data_registry
  
  WHERE data_key IN ('brListenerClasses', 'brBriviumAddOns')
  Run Time: 0.000067
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_data_registryrangePRIMARYPRIMARY27 2Using index condition
 3. SELECT cache_value
  FROM xf_permission_combination
  WHERE permission_combination_id = ?
  Params: 1
  Run Time: 0.000092
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_combinationconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 4. SELECT thread.*
  	,
  		user.gender, user.avatar_date, user.gravatar,
  		NULL AS thread_read_date,
  		0 AS thread_reply_banned,
  		0 AS thread_is_watched,
  		'' AS draft_message, NULL AS draft_extra
  FROM xf_thread AS thread
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  			(user.user_id = thread.user_id)
  WHERE thread.thread_id = ?
  Params: 17243
  Run Time: 0.000390
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEuserconstPRIMARYPRIMARY4const1 
 5. SELECT node.*, forum.*
  	,
  	permission.cache_value AS node_permission_cache,
  		NULL AS forum_read_date
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  	LEFT JOIN xf_permission_cache_content AS permission
  		ON (permission.permission_combination_id = 1
  			AND permission.content_type = 'node'
  			AND permission.content_id = forum.node_id)
  WHERE node.node_id = ?
  Params: 36
  Run Time: 0.000171
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnodeconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEforumconstPRIMARYPRIMARY4const1 
  SIMPLEpermissionconstPRIMARYPRIMARY35const,const,const1 
 6. 
  SELECT post.*
  
  	,
  
  		bb_code_parse_cache.parse_tree AS message_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS message_cache_version,
  
  		user.*, IF(user.username IS NULL, post.username, user.username) AS username,
  
  		user_profile.*,
  
  		user_privacy.*,
  
  		signature_parse_cache.parse_tree AS signature_parsed, bb_code_parse_cache.cache_version AS signature_cache_version,
  
  		session_activity.view_date AS last_view_date,
  
  		0 AS like_date
  
  FROM xf_post AS post
  
  
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS bb_code_parse_cache ON
  
  			(bb_code_parse_cache.content_type = 'post' AND bb_code_parse_cache.content_id = post.post_id)
  
  		LEFT JOIN xf_user AS user ON
  
  			(user.user_id = post.user_id)
  
  		LEFT JOIN xf_user_profile AS user_profile ON
  
  			(user_profile.user_id = post.user_id)
  
  		LEFT JOIN xf_user_privacy AS user_privacy ON
  
  			(user_privacy.user_id = post.user_id)
  
  		LEFT JOIN xf_bb_code_parse_cache AS signature_parse_cache ON
  
  			(signature_parse_cache.content_type = 'signature' AND signature_parse_cache.content_id = post.user_id)
  
  		LEFT JOIN xf_session_activity AS session_activity ON
  
  			(post.user_id > 0 AND session_activity.user_id = post.user_id)
  
  WHERE post.thread_id = ?
  
  	 AND (post.position >= 0 AND post.position < 20) 
  
  	AND (post.message_state IN ('visible'))
  
  ORDER BY post.position ASC, post.post_date ASC
  Params: 17243
  Run Time: 0.000866
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEpostrefthread_id_post_date,thread_id_positionthread_id_post_date4const1Using where; Using filesort
  SIMPLEbb_code_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,tugrghshosting_diendanduoc.post.post_id1Using where
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id1 
  SIMPLEuser_profileeq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id1 
  SIMPLEuser_privacyeq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id1 
  SIMPLEsignature_parse_cacheeq_refcontent_type_idcontent_type_id31const,tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id1Using where
  SIMPLEsession_activityrefPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.post.user_id11Using where
 7. INSERT DELAYED INTO xf_thread_view
  	(thread_id)
  VALUES
  	(?)
  Params: 17243
  Run Time: 0.000105
 8. INSERT INTO `xf_session` (`session_id`, `session_data`, `expiry_date`) VALUES (?, ?, ?)
  Params: 28e82fba7859d05152cd7c539f7dbf44, , 1656289176
  Run Time: 0.000148
 9. INSERT INTO xf_session_activity
  	(user_id, unique_key, ip, controller_name, controller_action, view_state, params, view_date, robot_key)
  VALUES
  	(?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)
  ON DUPLICATE KEY UPDATE
  	ip = VALUES(ip),
  	controller_name = VALUES(controller_name),
  	controller_action = VALUES(controller_action),
  	view_state = VALUES(view_state),
  	params = VALUES(params),
  	view_date = VALUES(view_date),
  	robot_key = VALUES(robot_key)
  Params: 0, , , XenForo_ControllerPublic_Thread, Index, valid, thread_id=17243, 1656285576,
  Run Time: 0.000191
 10. 
  INSERT INTO xf_bb_code_parse_cache
  
  	(content_type, content_id, parse_tree, cache_version, cache_date)
  
  VALUES (?, ?, ?, ?, ?)
  
  ON DUPLICATE KEY UPDATE parse_tree = VALUES(parse_tree),
  
  	cache_version = VALUES(cache_version),
  
  	cache_date = VALUES(cache_date)
  Params: post, 18191, a:13:{i:0;s:350:"Rainbows Gift là 1 trò chơi slot gồm có 5 cột, 4 dòng. Người Chơi hoàn toàn có thể dễ dàng giành chiến thắng tiền thưởng khi guồng quay có chứa kết hợp các biểu thưởng phù hợp. Trò chơi có các Tính năng như Tính năng Gem Splash ™, Tính năng Free Games và Tính năng Gem Splash Jackpot. ";i:1;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[center]";i:1;s:9:"[/center]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[img]";i:1;s:6:"[/img]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:153:"https://lh3.googleusercontent.com/-k708odzCUuI/YczGg_nhteI/AAAAAAAAq-4/JR0rKjM4E-wEWtaITpXcGDHER22MGUEHACNcBGAsYHQ/w342-h400/slot-game-rainbows-gift..jpg";}}}}i:2;s:1:" ";i:3;a:4:{s:3:"tag";s:3:"url";s:6:"option";s:55:"https://www.wellviet.net/aff.php?vid=709832&url=reg.php";s:8:"original";a:2:{i:0;s:61:"[url=https://www.wellviet.net/aff.php?vid=709832&url=reg.php]";i:1;s:6:"[/url]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:55:"ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN WELLBET MIỄN PHÍ TẠI ĐÂY";}}i:4;s:1:" ";i:5;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[center]";i:1;s:9:"[/center]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[img]";i:1;s:6:"[/img]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:170:"https://lh5.googleusercontent.com/DaTehfaRO4iUUFhSQnDEcvm_AW6Vqv2G2xyEO2GjTl6oddFRTmHUTBwmUpmcGhFGfjxIoCNjlsNvvQ_YgUhJztnEnA8ZqfJCQE35xAmLQ6aFrS1vvPJNd02e8BMueieUxhQbPOfR";}}}}i:6;s:1:" ";i:7;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:66:"1/ Tính năng Gem Splash ™ slot đổi thưởng Rainbows Gift:";}}i:8;s:1202:" - Biểu tượng Gem Drop có thể xuất hiện trên đầu bất kỳ vị trí biểu tượng nào hoặc phía trên các guồng quay trong bất kỳ Vòng quay nào. Biểu tượng Gem Drop sẽ di chuyển xuống một hàng cho mỗi Vòng quay cho đến khi nó giảm xuống dưới guồng quay cuối. - Mỗi biểu tượng Gem Drop hiển thị một giải thưởng. Giải thưởng có thể là 1x, 2x, 3x, 5x, 8x, 10x, 12x, 15x, 20x, 30x, 60x hoặc tổng số tiền cược 100x. - Khi biểu tượng Gem Drop bao phủ biểu tượng Gem Splash đã xuất hiện, giá trị trên biểu tượng Gem Drop sẽ được trao thưởng. - Khi biểu tượng Gem Drop đã được trao thưởng, giá trị của nó sẽ được tăng lên trong Vòng quay tiếp theo. Giá trị tối đa của biểu tượng Gem Drop là 100x tổng số tiền đặt cược. - Vị trí và giá trị hệ số của các biểu tượng Gem Drop trên màn hình phụ thuộc vào mức cược hiện tại. Nếu cược bị thay đổi, biểu tượng của Gem Drop cũng sẽ thay đổi theo. Tính năng Free Games slot đổi thưởng Rainbows Gift: ";i:9;a:4:{s:3:"tag";s:6:"center";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:8:"[center]";i:1;s:9:"[/center]";}s:8:"children";a:1:{i:0;a:4:{s:3:"tag";s:3:"img";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:5:"[img]";i:1;s:6:"[/img]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:154:"https://lh3.googleusercontent.com/-HOGbkPuw_bs/YczGniGD0wI/AAAAAAAAq_A/FOKQENTUAi8nCpuX1wbkT_ZmqZD0mYKCACNcBGAsYHQ/w270-h400/slot-game-rainbows-gift-2.jpg";}}}}i:10;s:2008:" - Khi 3 hoặc nhiều biểu tượng Scatter xuất hiện đồng thời ở bất kỳ đâu trên guồng quay, Tính năng Free Games sẽ được kích hoạt. - Khi đó, 8 Trò chơi miễn phí sẽ được trao thưởng. - Bất kỳ biểu tượng Gem Drop nào có trong Vòng quay đã kích hoạt các Trò chơi miễn phí sẽ bị xóa trong suốt các Trò chơi miễn phí. - Biểu tượng Gem Drop mới có thể xuất hiện trong các Trò chơi miễn phí. Chúng có thể bao phủ các biểu tượng Gem Drop lớn bao gồm nhiều hơn 1 vị trí biểu tượng. - Kích thước cho các biểu tượng Gem Drop có thể là 1x1 hoặc 2x2, được đo ở các vị trí biểu tượng được bao phủ. - Giải thưởng được hiển thị trên một biểu tượng Gem Drop lớn sẽ được trao một lần cho mỗi biểu tượng Gem Splash đặt dưới nó. - Giải thưởng xuất hiện trên các biểu tượng Gem Drop lớn có thể là 2x, 3x, 5x, 8x, 10x, 12x, 15x, 20x, 30x, 60x hoặc 100x. - Giá trị tối đa của giải thưởng Gem Drop trong các Trò chơi miễn phí là 100x tổng số tiền đặt cược. - Khi biểu tượng Gem Drop đã được trao thưởng, giá trị của nó sẽ được tăng lên trong Vòng quay tiếp theo. - Lưới chơi bắt đầu là 4x5. Cứ sau 2 Vòng quay, một hàng bổ sung sẽ được thêm vào cuối lưới chơi và số hàng tối đa là 7. - Tùy thuộc vào kích thước lưới chơi, số lượng dòng sẽ thay đổi: + 4x5 = 30 dòng + 5x5 = 35 dòng + 6x5 = 40 dòng - Trong các Trò chơi miễn phí, 3 hoặc nhiều biểu tượng Scatter xuất hiện đồng thời ở bất kỳ đâu trên guồng quay sẽ trao thưởng thêm 3 Trò chơi miễn phí. - Các Trò chơi miễn phí được chơi với cùng một mức cược đã được đặt vào Vòng quay đã kích hoạt Tính năng. ";i:11;a:4:{s:3:"tag";s:1:"b";s:6:"option";N;s:8:"original";a:2:{i:0;s:3:"[b]";i:1;s:4:"[/b]";}s:8:"children";a:1:{i:0;s:70:"3/ Tính năng Gem Splash Jackpot slot đổi thưởng Rainbows Gift:";}}i:12;s:2272:" - Gem Splash Jackpot bao gồm: Grand Jackpot, Major Jackpot và Minor Jackpot. - Dấu Grand Jackpot hiển thị giá trị của Grand Jackpot. Grand Jackpot là một trò chơi Jackpot lũy tiến. Số tiền này được tích lũy từ tất cả các lần đặt cược của Người Chơi trong tất cả các trò chơi có Gem Splash Grand Jackpot trong số tất cả các casinos trực tuyến cung cấp các trò chơi này. - Dấu Major Jackpot hiển thị giá trị của giải Major Jackpot. - Major Jackpot sẽ được trao trước khi dấu Major Jackpot đạt đến số tiền "PAYS BY" đã được hiển thị. - Dấu Minor Jackpot hiển thị giá trị của Minor Jackpot. - Minor Jackpot sẽ được trao trước khi dấu của Minor Jackpot đạt đến số tiền "PAYS BY" đã được hiển thị. - Tất cả Gem Splash Jackpots đều được trao thưởng trong Tính năng Jackpot. Bất kỳ Vòng quay nào với số tiền bất kỳ đều có thể kích hoạt Tính năng Jackpot. - Trong Tính năng Jackpot, một Viên ngọc lớn sẽ xuất hiện, nó có thể dừng lại và tiết lộ một giải thưởng. Giải thưởng sẽ là giải thưởng tiền mặt hoặc Grand Jackpot, Major Jackpot hoặc Minor Jackpot. - Tính năng Jackpot chỉ có thể được kích hoạt trong Trò chơi chính. Nhiều hơn một Tính năng Jackpot có thể được kích hoạt mỗi lần quay. - Khi tham gia Trò chơi, Người Chơi đặt cược càng lớn, cơ hội trúng giải Jackpot của Người Chơi càng cao. - Nếu giải thưởng được trao trong Tính năng Jackpot là giải thưởng tiền mặt, nó sẽ có tổng số tiền cược là 10x, 15x, 20x, 30x, 50x hoặc 100x. - Jackpot được liên kết với một số trò chơi Gem Splash, có sẵn thông qua nhiều casinos. - Người Chơi có thể giành được Jackpot bằng cách đặt cược vào bất kỳ trò chơi nào trong số các trò chơi này tại bất kỳ Casino nào tham gia. Kích hoạt ngay slot game Rainbows Gift tại Wellbet để có thể giành chiến thắng siêu khủng với 8 Trò chơi miễn phí đang chờ đón nhé!";}, 1586268963, 1656285576
  Run Time: 0.000368
 11. SELECT *
  FROM xf_node
  
  ORDER BY lft ASC
  Run Time: 0.000123
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_nodeALL    22Using filesort
 12. SELECT content_id, cache_value
  FROM xf_permission_cache_content
  WHERE permission_combination_id = ?
  	AND content_type = 'node'
  Params: 1
  Run Time: 0.000138
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLExf_permission_cache_contentrefPRIMARYPRIMARY31const,const29Using index condition
 13. SELECT thread.*
  	,
  	user.*, IF(user.username IS NULL, thread.username, user.username) AS username,
  	node.title AS node_title, node.node_name
  FROM xf_thread AS thread 
  
  	LEFT JOIN xf_user AS user ON
  		(user.user_id = thread.user_id)
  	LEFT JOIN xf_node AS node ON
  		(node.node_id = thread.node_id)
  WHERE ((thread.node_id IN (3, 34, 36)) AND (thread.discussion_state IN ('visible'))) AND (thread.post_date > 1655853576)
  ORDER BY thread.view_count DESC
   LIMIT 15
  Run Time: 0.002426
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEthreadrangenode_id_last_post_date,node_id_sticky_state_last_post,post_datepost_date4 225Using index condition; Using where; Using filesort
  SIMPLEusereq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.thread.user_id1 
  SIMPLEnodeeq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.thread.node_id1 
 14. SELECT node.*, forum.*
  	
  FROM xf_forum AS forum
  INNER JOIN xf_node AS node ON (node.node_id = forum.node_id)
  
  WHERE node.node_id IN (36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 36, 34, 36, 36, 36, 36, 36, 36)
  Run Time: 0.000146
  Select TypeTableTypePossible KeysKeyKey LenRefRowsExtra
  SIMPLEnoderangePRIMARYPRIMARY4 2Using index condition
  SIMPLEforumeq_refPRIMARYPRIMARY4tugrghshosting_diendanduoc.node.node_id1 

Included Files (126, XenForo Classes: 68)

 1. index.php
 2. library/XenForo/Autoloader.php
 3. library/XenForo/Application.php
 4. library/Zend/Registry.php
 5. library/Lgpl/utf8.php
 6. library/Zend/Config.php
 7. library/config.php
 8. library/XenForo/FrontController.php
 9. library/XenForo/Dependencies/Public.php
 10. library/XenForo/Dependencies/Abstract.php
 11. library/Zend/Controller/Request/Http.php
 12. library/Zend/Controller/Request/Abstract.php
 13. library/Zend/Uri.php
 14. library/Zend/Controller/Response/Http.php
 15. library/Zend/Controller/Response/Abstract.php
 16. library/XenForo/Model/DataRegistry.php
 17. library/XenForo/Model.php
 18. library/Zend/Db.php
 19. library/Zend/Db/Adapter/Mysqli.php
 20. library/Zend/Db/Adapter/Abstract.php
 21. library/Zend/Db/Select.php
 22. library/Zend/Db/Expr.php
 23. library/Zend/Db/Profiler.php
 24. library/Zend/Db/Statement/Mysqli.php
 25. library/Zend/Db/Statement.php
 26. library/Zend/Db/Statement/Interface.php
 27. library/Zend/Db/Profiler/Query.php
 28. library/XenForo/CodeEvent.php
 29. library/XenForo/Options.php
 30. library/XenForo/Link.php
 31. library/XenForo/Template/Helper/Core.php
 32. library/Brivium/BriviumHelper/EventListeners.php
 33. library/Brivium/BriviumHelper/1010071/EventListeners.php
 34. library/VNXF/Stats/Listener.php
 35. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/EventListeners/Listener.php
 36. library/Brivium/BriviumLibrary/EventListeners.php
 37. library/WidgetFramework/Listener.php
 38. library/Dark/TaigaChat/EventListener/Listener.php
 39. library/WidgetFramework/Option.php
 40. library/WidgetFramework/ShippableHelper/Updater.php
 41. library/XenForo/Router.php
 42. library/XenForo/Route/Filter.php
 43. library/XenForo/Route/Interface.php
 44. library/XenForo/Route/ResponseSuffix.php
 45. library/XenForo/Route/Prefix.php
 46. library/XenForo/Route/Prefix/Threads.php
 47. library/XenForo/RouteMatch.php
 48. library/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 49. library/XenForo/ControllerPublic/Abstract.php
 50. library/XenForo/Controller.php
 51. library/XenPlaza/XPlimitLink/Listener/Listener.php
 52. library/WidgetFramework/XenForo/ControllerPublic/Thread.php
 53. library/XenPlaza/XPlimitLink/ControllerPublic/Thread.php
 54. library/XenForo/Input.php
 55. library/XenForo/Session.php
 56. library/XenForo/Helper/Ip.php
 57. library/XenForo/Visitor.php
 58. library/XenForo/Model/User.php
 59. library/WidgetFramework/XenForo/Model/User.php
 60. library/XenForo/Permission.php
 61. library/XenForo/Phrase.php
 62. library/XenForo/Locale.php
 63. library/XenForo/ControllerHelper/ForumThreadPost.php
 64. library/XenForo/ControllerHelper/Abstract.php
 65. library/XenForo/Model/Thread.php
 66. library/WidgetFramework/XenForo/Model/Thread.php
 67. library/XenForo/Model/Forum.php
 68. library/XenForo/Helper/String.php
 69. library/XenForo/Model/Post.php
 70. library/XenForo/Model/Attachment.php
 71. library/XenForo/Model/Node.php
 72. library/XenForo/Route/Prefix/Categories.php
 73. library/XenForo/Route/Prefix/Forums.php
 74. library/XenForo/ControllerResponse/View.php
 75. library/XenForo/ControllerResponse/Abstract.php
 76. library/XenForo/Helper/Cookie.php
 77. library/XenForo/ViewRenderer/HtmlPublic.php
 78. library/XenForo/ViewRenderer/Abstract.php
 79. library/XenForo/Template/Public.php
 80. library/XenForo/Template/Abstract.php
 81. library/WidgetFramework/Core.php
 82. library/XenForo/Model/Moderator.php
 83. library/WidgetFramework/Model/Widget.php
 84. library/WidgetFramework/Helper/Sort.php
 85. library/XenForo/ViewPublic/Thread/View.php
 86. library/XenForo/ViewPublic/Base.php
 87. library/XenForo/View.php
 88. library/WidgetFramework/XenForo/View1.php
 89. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/ViewPublic/Thread/View.php
 90. library/XenForo/BbCode/Parser.php
 91. library/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 92. library/Brivium/DoFollowforUsergroup/BbCode/Formatter/Base.php
 93. library/WidgetFramework/XenForo/BbCode/Formatter/Base.php
 94. library/XenForo/ViewPublic/Helper/Message.php
 95. library/XenForo/BbCode/TextWrapper.php
 96. library/WidgetFramework/WidgetRenderer.php
 97. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/FacebookFacepile.php
 98. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Template.php
 99. library/WidgetFramework/Model/WidgetRenderer/Template.php
 100. library/XenForo/Route/Prefix/Members.php
 101. library/Dark/TaigaChat/EventListener/NavigationTabs.php
 102. library/WidgetFramework/WidgetGroup.php
 103. library/WidgetFramework/WidgetRenderer/Threads.php
 104. library/WidgetFramework/Template/Extended.php
 105. library/XenForo/Template/FileHandler.php
 106. library/XenForo/Helper/File.php
 107. internal_data/templates/S.1,L.2,thread_view.php
 108. library/XenForo/Route/Prefix/Posts.php
 109. library/XenForo/Model/Avatar.php
 110. library/WidgetFramework/Helper/String.php
 111. internal_data/templates/S.1,L.2,wf_widget_facebook_facepile.php
 112. internal_data/templates/S.1,L.2,wf_widget_wrapper.php
 113. library/XenForo/Debug.php
 114. internal_data/templates/S.1,L.2,PAGE_CONTAINER.php
 115. library/WidgetFramework/Helper/Conditional.php
 116. library/XenForo/Template/Compiler/Function/Helper.php
 117. library/XenForo/Template/Compiler/Function/Interface.php
 118. library/XenForo/NodeHandler/Category.php
 119. library/XenForo/NodeHandler/Abstract.php
 120. library/XenForo/NodeHandler/Forum.php
 121. library/XenForo/Model/Category.php
 122. internal_data/templates/S.1,L.2,wf_widget_threads.php
 123. library/WidgetFramework/DataWriter/Widget.php
 124. library/XenForo/DataWriter.php
 125. internal_data/templates/S.1,L.2,wf_hook_footer.php
 126. library/XenForo/ViewRenderer/Json.php